Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ZLOTYSANBANK.pl

 

§ 1 - Definicje  

 

 

 1. Regulamin – poniższe regulacje wraz z wszelkimi załącznikami oraz dodatkami, które wyraźnie się do niego odwołują i które stanowią jego integralną część.
 2. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych,  osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystające ze Sklepu.
 3. Kupujący – Użytkownik, który złożył w Sklepie zlecenie zakupu (zamówienie) Towaru.
 4. Operator – właściciel Sklepu i podmiot nim zarządzający, którym jest Mennica Wrocławska sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu (50-227), przy ul. Kleczkowska 45, zarejestrowana pod nr 0000357686  w Rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,  VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 021245194, posiadającą NIP: 898-217-51-70, kapitał zakładowy w wysokości 2.710.000,00 złotych. Przez Operatora rozumie się również prowadzone przez niego Oddziały.
 5. Oddział – wydzielony punkt sprzedaży Operatora, wskazany na liście Oddziałów prezentowanej na stronie Operatora. Oddziałami nie są punkty sprzedaży oferujące Towary, prowadzone przez inne podmioty.
 6. Sklep – serwis internetowy Operatora znajdujący się pod adresem internetowym zlotysanbank.pl, na który składa się szereg elementów właściwych serwisom internetowym, za pomocą którego Użytkownik może dokonać zakupu Towarów.
 7. Towar – każdy przedmiot, oferowany do sprzedaży przez Operatora.
 8. Towar Notowany – Towar, którego cena zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym.
 9. Artykuł – Tekst informacyjny zamieszczany na stronie internetowej Sklepu.
 10. Baza Danych – zbiór danych, informacji i innych treści przekazanych dobrowolnie przez wszystkich Użytkowników, które są gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym przez Operatora za zgodą Użytkownika, na potrzeby czynności wykonywanych przez Sklep.
 11. Dane Rejestracyjne – dane osobowe dobrowolnie podawane przez Użytkownika w procesie rejestracji w Sklepie, które są za jego zgodą gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób w Sklepie, na potrzeby wykonywanych przez Operatora czynności w ramach Sklepu.
 12. Wartość Dewizowa – wartość dewizowa w rozumieniu ustawy z dnia 27 lutego 2012 r. prawo dewizowe (Dz. U. z 2002 r. nr 141, poz. 1178), przez którą rozumie się Zagraniczne Środki Płatnicze oraz Złoto Dewizowe i Platynę Dewizową.
 13. Zagraniczne Środki Płatnicze - Waluty Obce i Dewizy
 14. Waluty Obce - znaki pieniężne (banknoty i monety) będące poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej prawnym środkiem płatniczym, a także wycofane z obiegu, lecz podlegające wymianie; na równi z walutami obcymi traktuje się wymienialne rozrachunkowe jednostki pieniężne stosowane w rozliczeniach międzynarodowych, w szczególności jednostkę rozrachunkową Międzynarodowego Funduszu Walutowego (SDR).
 15. Dewizy - papiery wartościowe i inne dokumenty pełniące funkcję środka płatniczego, wystawione w Walutach Obcych.
 16. Złoto dewizowe i platyna dewizowa - złoto i platyna w stanie nieprzerobionym oraz w postaci sztab, monet bitych po 1850 r., a także półfabrykatów, z wyjątkiem stosowanych w technice dentystycznej; złotem dewizowym i platyną dewizową są również przedmioty ze złota i platyny zazwyczaj niewytwarzane z tych kruszców.
 17. Złoto – złoto dewizowe.
 18. Netykieta – etykieta sieciowa, czyli zbiór zasad właściwego zachowania w sieci Internet.
 19. Siła wyższa - wszelkie nadzwyczajne okoliczności o charakterze zewnętrznym, powstałe po zaakceptowaniu przez Użytkownika Regulaminu i niemożliwe do przewidzenia, takie jak: katastrofy, klęski żywiołowe, pożary, wybuchy,  działania wojenne i akty władzy państwowej.
 20. Adres e-mail – indywidualny, elektroniczny adres pocztowy, za pośrednictwem której Użytkownik może wysyłać i odbierać wiadomości oraz inne dane.
 21. Cennik – zestawienie opłat i prowizji pobieranych przez Operatora, w związku z wykonywaniem czynności określonych w Regulaminie.

 

 

§ 2 - Postanowienia ogólne  

 

 

 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania ze Sklepu. Postanowienia Regulaminu w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkowników Sklepu.
 2. W określonych przypadkach, w szczególności na potrzeby przeprowadzenia promocji, Operator może wprowadzić warunki oferty lub sprzedaży różne od warunków wskazanych w Regulaminie, o czym Użytkownik zostanie wcześniej poinformowany.
 3. Sklep umożliwia dokonywanie zakupów Towarów. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.
 4. Właścicielem Sklepu jest Operator. Kopiowanie i rozpowszechnianie treści zawartych w witrynie internetowej Sklepu, jak również, zastosowanych rozwiązań, w tym rozwiązań technicznych, grafik, zdjęć Towaróworaz innych zastosowanych w Sklepie rozwiązań, na wszystkich polach eksploatacji, bez pisemnej zgody Operatora jest zabronione. Korzystanie ze Sklepu przez Użytkownika nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Użytkownika jakichkolwiek praw własności intelektualnej do Sklepu oraz treści prezentowanych w witrynie internetowej Sklepu. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej do Sklepu.
 5. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować funkcjonowanie Sklepu. W przypadku stwierdzenia przez Operatora takich działań ze strony Użytkownika, jego konto w Sklepie zostanie niezwłocznie zablokowane. Operator podejmie wówczas również wszelkie działania prawne związane z naprawieniem poniesionej szkody. Wymienione działania Użytkownika mogą być również uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U z 1997 r. nr 88, poz. 553).
 6. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami Netykiety, a w szczególności do:
  1. działania w sposób nie naruszający praw innych Użytkowników;
  2. bieżącego kontrolowania ewentualnych zmian Regulaminu i zapoznawania się z nimi;
  3. nie przenoszenia na osoby trzecie prawa do korzystania z konta;
  4. nie podszywania się pod inne osoby;
  5. nie naruszania tajemnicy korespondencji;
  6. nie podejmowania działań mających na celu odczytanie haseł innych Użytkowników;
  7. nie zakładania konta o nazwie nawiązującej do wyrazów powszechnie uznanych za obraźliwe i  niezgodnych z dobrym obyczajem, konta o nazwie zawierającej zastrzeżone znaki towarowe lub elementy chronione prawem, do których Użytkownik takiego prawa nie posiada, a także konta o nazwie mogącej wprowadzić w błąd innych Użytkowników, w szczególności nazw tożsamych lub zbliżonych do nazw stosowanych przez Operatora do bieżącej obsługi Sklepu i korespondencji z jego Użytkownikami;
  8. korzystania z narzędzi Sklepu zgodnie z ich przeznaczeniem.

 

 

§ 3 - Zasady Dokonywania Zakupów

 

 

 1. Użytkownik może złożyć zamówienie na zakup Towaru na jeden z poniższych sposobów:
  1. poprzez formularz na stronie internetowej Sklepu, Kupujący dokonuje zapłaty za Towar  przelewem bankowym na rachunek bankowy Operatora.
 2. Realizacja zamówienia następuje po wpłynięciu zapłaty za Towar na rachunek bankowy Operatora. Zapłatę przelewem bankowym należy zrealizować w przeciągu 24 godzin od daty i godziny złożenia zamówienia. Niedokonanie zapłaty w tym terminie może skutkować anulowaniem zamówienia Kupującego przez Operatora. Za datę zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Operatora.
 3. W zależności od aktualnej oferty oraz rodzaju Towaru, dostawa Towaru realizowana jest w terminie do 1, do 3, do 15 lub do 45 dni roboczych, przy czym o aktualnym terminie dostawy dla danego rodzaju Towaru, Operator każdorazowo informuje w umowie Kupującego. Do terminu dostawy nie wlicza się czasu pozostawania przesyłki gotowej do odbioru przez Kupującego w miejscu wskazanym przez Operatora lub innego podmiotu dokonującego dostawy, a nie odebranej przez Kupującego.
 4. Na życzenie Kupującego, Towar może być przechowywany w skarbcu Operatora. Warunki i koszty tej usługi ustalane są na odrębnych zasadach.
 5. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny lub na życzenie Kupującego – faktura VAT.
 6. Towary prezentowane w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93), są one jedynie zaproszeniem do składania ofert zakupu po stronie Użytkownika.
 7. Do wartości zamówienia złożonego przez Kupującego, Operator dolicza koszty dostawy. Koszty dostawy obciążają Kupującego.
 8. Ceny podane w Sklepie zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich.
 9. W przypadku wycofania złożonego i opłaconego zlecenia zakupu Towarów Notowanych lub ich zwrotu, rozliczenie z Kupującym nastąpi po aktualnym kursie skupu danego kruszcu tj. wg notowań London Gold Fixing w przypadku złota, London Silver Fixing – w przypadku srebra, the London Platinum & Palladium Market – w przypadku platyny i palladu (notowania wyrażone w USD za uncję, tj. 31,1035 g), po kursie USD z tego dnia podawanego przez Narodowy Bank Polski minus 2% wartości zamówienia (koszty transakcyjne).
 10. Dostawa Towarów jest dokonywana z prawem do sporządzenia protokołu będącego podstawą do ewentualnej reklamacji, w przypadku nie przyjęcia jej z powodu uszkodzonego opakowania.
 11. Niezależnie od postanowień § 3 pkt 10, w trakcie składania zamówienia na Towar, Kupujący ma możliwość wyboru jednej z następujących opcji dostawy Towaru:
  1. a. dostawa z prawem do sprawdzenia Towaru w obecności kuriera lub innej osoby dostarczającej zamówiony Towar, pod warunkiem zastrzeżenia wyboru tej formy dostawy w trakcie składania zamówienia;
  2. b. inna forma dostawy, oferowana przez Operatora w trakcie składania zamówienia przez Kupującego;
  3. na warunkach określonych przez danego przewoźnika (kuriera), z którego usług korzysta Operator, przy czym warunki te zostaną przedstawione Kupującemu przez Operatora przy każdorazowym składaniu zamówienia.
 12. Przesyłka dostarczana jest na podany przez Kupującego adres, a odbiór przesyłki przez osobę, która wskazała, że jest upoważniona do odbioru przesyłki w jego imieniu, uważany jest za skuteczny. Operator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie adresu doręczenia przez Kupującego.
 13. W wyjątkowych przypadkach Operator zastrzega sobie prawo do rozpatrzenia reklamacji, pomimo niespełnienia warunków, o których mowa w warunkach dostawy stosowanych przez przewoźnika (kuriera), z usług którego korzysta Operator.
 14. Operator dopuszcza możliwość zapłaty za Towar w innych walutach niż złoty polski przy czym przeliczenie równowartości danej waluty na złote polskie nastąpi z uwzględnieniem kursów walut wskazanych przez Operatora, pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia kursu wymiany walut między Kupującym a Operatorem.

 

 

§ 4 - Rejestracja

 

 

 1. Rejestracja w Sklepie dokonywana jest na podstawie wypełnionego przez Użytkownika formularza rejestracyjnego, który zawiera wszelkie dane niezbędne do zrealizowania przez Operatora złożonego zamówienia.
 2. Rejestracja jest bezpłatna i całkowicie dobrowolna.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do podania w formularzu rejestracyjnym Danych Rejestracyjnych zgodnych z prawdą.
 4. W przypadku podania przez Użytkownika nieprawdziwych Danych Rejestracyjnych, Operator zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia i/lub bezterminowego zablokowania konta Użytkownika.
 5. Użytkownik w toku rejestracji wyraża zgodę na przetwarzanie przez Operatora Danych Rejestracyjnych, zgodnie z warunkami określonymi w § 10 Polityka Prywatności.
 6. W procesie rejestracji tworzone jest nowe konto, a Użytkownik wybiera unikalny login, za pomocą którego może się logować do Sklepu.
 7. Każdy Użytkownik ma prawo do posiadania wyłącznie jednego konta w Sklepie.
 8. Korzystanie z kont innych Użytkowników oraz udostępnianie swojego konta innym Użytkownikom jest zabronione.
 9. Niedopuszczalne jest posiadanie przez Użytkownika dodatkowych kont, które w jakikolwiek sposób wykorzystywane są do łamania postanowień niniejszego Regulaminu.
 10. Użytkownik zobowiązuje się chronić podane podczas rejestracji dane (m.in. login, hasło) przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Użytkownik udostępnia dane logujące do Sklepu osobom trzecim na własną odpowiedzialność.

 

 

§ 5 - Korzystanie ze Sklepu

 

 

 1. Zabrania się wykorzystywania Sklepu w celach innych niż zamierzone przez Operatora.
 2. Użytkownik ma prawo do:
  1. dokonywania modyfikacji swoich danych rejestracyjnych zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu;
  2. zrezygnowania z użytkowania Sklepu;
  3. zażądania usunięcia swoich danych rejestracyjnych z chwilą zaprzestania korzystania z Sklepu;
 3. Użytkownik, którego konto zostało zawieszone, nie może ponownie zarejestrować się w Sklepie bez uprzedniej zgody Operatora.

 

 

§ 6 - Artykuły  

 

 

 1. Artykuły stanowią integralną część Sklepu.
 2. Przeglądanie Artykułów ma charakter otwarty i jest możliwe bez konieczności rejestracji w Sklepie.
 3. Artykuły zostały przygotowane z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia autorów. Zaproponowane wskazówki i porady są wyrazem opinii autorów i ich zastosowanie może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji.
 4. Operator nie świadczy doradztwa ani nie udziela rekomendacji zawarcia transakcji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).

 

 

 

 § 7 - Prawa i obowiązki Operatora

 

 

 1. Operator zastrzega sobie prawo do wycofania dowolnego Towaru ze swojej oferty.
 2. Operator zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia, zablokowania lub całkowitego usunięcia konta Użytkownika w razie złamania przez niego zasad niniejszego Regulaminu oraz w innych uzasadnionych przypadkach.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. sposób, w jaki Użytkownicy korzystają ze Sklepu ani za jakiekolwiek inne działania Użytkowników;
  2. przerwy w działaniu Sklepu spowodowane Siłą Wyższą;
  3. jakiekolwiek szkody Użytkownika wynikające z nieprawidłowego użytkowania Sklepu;
  4. zdarzenia wynikłe na skutek udostępnienia przez Użytkownika danych konta osobie trzeciej lub też wejścia przez osoby nieupoważnione w posiadanie hasła Użytkownika bez jego wiedzy lub woli, lub z przyczyn leżących po stronie Użytkownika;
  5. bezprawne działania osób trzecich polegające na ingerencji w system komputerowy Użytkownika, w szczególności włamania i wirusy komputerowe;
 4. Operator dołoży wszelkich starań aby Artykuły i pozostałe informacje zawarte na Sklepie były jak najbardziej rzetelne i wiarygodne.
 5. Operator zobowiązuje się do egzekwowania postanowień niniejszego Regulaminu w stosunku do wszystkich Użytkowników Sklepu.
 6. Za czynności, o których mowa w Regulaminie, Operator może pobierać opłaty i prowizje zgodnie z Cennikiem.
 7. Operator zastrzega sobie prawo do:
  1. czasowego lub całkowitego zaprzestania działalności Sklepu, w szczególności do przerw spowodowanych awarią, Siłą Wyższą lub w celu przeprowadzenia prac technicznych;
  2. okresowego wyłączania usług Sklepu w sytuacjach awaryjnych  oraz w celach przeprowadzenia prac technicznych, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników komunikatem wysłanym na podaną podczas rejestracji Skrzynkę e-mail;

 

 

§ 8 - Polityka Prywatności

 

 

 1. Warunkiem dokonania zakupu Towaru w Sklepie jest podanie wymaganych Danych Rejestracyjnych.
 2. Operator szanuje prawo Użytkowników Sklepu do prywatności, dlatego nie udostępnia osobom trzecim jakichkolwiek danych przekazywanych Operatorowi przez Użytkowników. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy obowiązek ujawnienia tych danych będzie spoczywał na Operatorze z mocy obowiązującego prawa.
 3. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu do Danych Rejestracyjnych oraz do ich poprawy, a także prawo do żądania zaprzestania ich przetwarzania i przechowywania przez Operatora.
 4. Zgłoszenie przez Użytkownika wniosku o usunięcie przez Operatora Danych Rejestracyjnych powoduje usunięcie tych danych z Bazy Danych oraz likwidację konta Użytkownika. W sytuacji takiej dokonanie kolejnego zakupu w Sklepie wymaga ponownej rejestracji.
 5. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Zmiany te nie mogą dotyczyć udostępniania osobom trzecim informacji o danych osobowych i adresowych Użytkowników.

 

 

 

§ 9 – Procedura reklamacji

 

 

 1. Reklamacje należy składać pisemnie na adres siedziby Operatora lub za pośrednictwem Konta, za pomocą udostępnionej w Sklepie funkcjonalności (RMA). 
 2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Operator zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 3. Operator rozpoznaje reklamację w terminie 10 dni od daty jej otrzymania.
 4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail przypisany do Konta danego Kupującego oraz umieszczana w panelu Kupującego na jego Koncie. 
 5. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji, jest dostarczenie Operatorowi reklamowanego Towaru wraz z dowodem jego zakupu i opisem reklamacji. 
 6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Kupującego – Operator  naprawi lub wymieni reklamowany Towar na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany Towar w ciągu 14 (czternaście) dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Jeżeli Kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez Operatora sposobu usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Operatora.
 7. Kupujący nabywający Towar w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (Kupujący nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Operatora z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towarów ogranicza się do kwoty, jaką Kupujący zapłacił za nabycie danego Towaru.
 8. Towary sprzedawane w Sklepie mogą być objęte gwarancją udzieloną przez ich producenta bądź dystrybutora. Operator nie udzielają żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane Towary. 
 9. W przypadku Towaru, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Kupujący może reklamować Towar posiadający wady korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje Towar bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Operator może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację.

 

 

 

§ 10 – Odstąpienie od umowy


 1. Za wyłączeniem transakcji dot. Towarów Notowanych  Kupujący może odstąpić, bez podawania przyczyny, od zawartej z Operatorem umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty doręczenia Towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia  przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu (wraz z pouczeniem) zostanie każdorazowo przesłany Kupującemu (po złożeniu zamówienia Towaru) na adres e-mail podany przez Kupującego. 
 2. Jeżeli Klient złoży oświadczenie o odstąpieniu zanim Operator przyjmie jego ofertę zakupu Towaru, oferta Klienta przestaje wiązać.
 3. Operator zwróci Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów.  

 

 

§ 11 - Postanowienia końcowe

 

 

 1. Wszelkie spory związane z działalnością Operatora na podstawie niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne. Kupujący ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej we Wrocławiu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Operator nie jest sygnatariuszem Kodeksu Dobrych Praktyk, o którym mowa w art. 5 ust. 2 pkt 4). ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (D.U. 2007 Nr 171, poz. 1206 ze zm.). Kodeks Dobrych Praktyk w Handlu Elektronicznym dostępny jest pod adresem: http://safebuy.pl/ecommerce-fair-play.
 2. Informacje o wszelkich zmianach w Regulaminie będę niezwłocznie publikowane na stronie Sklepu oraz przesyłane drogą elektroniczna na adres e-mail wskazany przez Użytkownika przy rejestracji. Zmiana Regulaminu nie będzie dotyczyła transakcji sprzedaży Towarów, które zostały zawarte przed dniem wejścia w życie zmian, zaś wszelkie zmiany Regulaminu będą wchodzić w życie w terminie nie wcześniejszym aniżeli 7 dni przed datą publikacji zmian na Stronie Sklepu.
 3. Ostatnia aktualizacja Regulaminu: 25-12-2014
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel